CURSA DEL TORO 2019
29 de juny del 2019
          
Island Games Menorca a Gibraltar
6 - 12 de juliol de 2019
          
          
ARTIEM HALF MENORCA 2019
22 de setembre del 2019
          
          
XIV Jornades Menorca en caiac 2019
Del 3 al 12 d'octubre de 2019
          
Volta a Menorca BTT
11, 12, 13 d'octubre del 2019
          
World Pàdel Tour
Del 6 al 13 d’octubre del 2019
          
XVIII Duatló Popular de Menorca
24 de novembre de 2019
          
 
 
 
LOGO
AGENDA ESPORTIVA
Imatge MENORCA 52 SUPER SERIES SAILING WEEK

21 - 25 de maig de 2019

 
Imatge CURSA DEL TORO 2019

29 de juny del 2019

 
Imatge Island Games Menorca a Gibraltar

6 - 12 de juliol de 2019

 
Imatge ARTIEM HALF MENORCA 2019

22 de setembre del 2019

 
Imatge SWIM IN MENORCA TRAVESSIA 10 km 2019

29 de setembre de 2019

 
Imatge XIV Jornades Menorca en caiac 2019

Del 3 al 12 d'octubre de 2019

 
Imatge Volta a Menorca BTT

11, 12, 13 d'octubre del 2019

 
Imatge World Pàdel Tour

Del 6 al 13 d’octubre del 2019

 
Atras
Esport a Menorca Oberta la convocatòria d'ajuts a entitats esportives de Menorca

Ja s'ha publicat al BOIB num. 80 de 12 de juny de 2014, l'aprovació de les bases que regulen la concessio d'ajuts del CIM dins el programa d'ajudes per al foment de l'esport i de l'activitat fisica a l'illa de Menorca, dirigides a entitats esportives sense ànim de lucre, per l'any 2014 i aprovació de la convocatòria corresponent.
Aquesta convocatòria dotada en 140.900€ tè quatre linies de subvenció: 1.- Pel manteniment de les entitats esportives, 2.-Dietes per els equips i esportistes individuals en competicions oficials fora de l'illa de Menorca; 3.- Beques per a la formació de tècnics esportius; 4.- Desplaçaments per a participar en competcions oficials.

Trobareu la documentació adjunt a aquesta noticia i a la pagina web del Consell Insular de Menorca

 

Oberta la convocatòria d'ajuts a entitats esportives de Menorca

Esport a Menorca

Objecte del Tràmit: La finalitat d’aquesta convocatòria és la difusió, el manteniment, la formació i la promoció de l'activitat esportiva a través de les activitats que desenvolupen les entitats esportives de Menorca donades d'alta en el Registre d'entitats esportives de les Illes Balears , contribuint així al desenvolupament i a la formació integral de les persones i a la millora de la seva qualitat de vida.

Àmbit de responsabilitat: Departament de cooperació, esports i habitatge

Qui ho pot demanar: Es objecte d’aquestes bases és oferir i regular la concessió d’ajudes econòmiques dirigides a entitats esportives sense ànim de lucre inscrites en el registre de la Direcció General d’Esports de les Illes Balears i amb domicili a Menorca, en diferent línies dirigides a:

1. Clubs esportius de règim general, de regim especial i simplificat i seccions esportives d'entitats no esportives.
2. Delegacions de les federacions esportives de les illes Balears ( línies 1 i 4).

Requisits a complir:
Poden ser objecte de subvenció les activitats de manteniment, dietes, beques i desplaçaments realitzades pels clubs i delegacions esportives de Menorca i les delegacions de les federacions esportives de les Illes Balears.
Totes aquestes línies han de complir els requisits següents:
- Que l’activitat o el programa promogui l’activitat física, la salut i la formació esportiva.
- Que es millori la qualitat i quantitat esportiva.
- Que es millori la difusió esportiva per que arribi a tots els ciutadans
- Que l’activitat promogui el joc net i el respecte al medi ambient.
- Que les entitats i els seus esportistes estiguin federats a les Illes Balears i que pertanyin a un club que tengui el domicili a l’illa de Menorca.
Les activitats subvencionables s’han de dur a terme en la temporada esportiva 2013/2014 i són les especificades en cada una de les línies que es detallen a continuació.

Línies de subvenció:
1. Pel manteniment de les entitats esportives.
Per les activitats realitzades de setembre 2013 a 15 de juliol de l’any 2014.
1.1. Si són clubs esportius: aquesta ajuda fa referència a la gestió, a la direcció tècnica, a la coordinació de l’escola esportiva de base, a les activitats esportives i a la difusió de les mateixes a la web menorcailladelesport.com
1.2. Si són delegacions federatives: aquesta ajuda fa referència a la gestió, a les activitats de tecnificació i a l'organització de campionats de les Balears o superiors i a la difusió de les mateixes a la web menorcailladelesport.com

2. Dietes per participació
Per a la temporada esportiva 2013-14 i per a esportistes i equips, ambdós no professionals:
2.1. Participació d'equips en lligues de fora de l’illa de Menorca, d'àmbit autonòmic o estatal, a partir de la categoria juvenil (esportistes amb 17 anys fets).
2.2. Participació d'esportistes individuals en els campionats oficials de les Balears i d'Espanya a partir de la categoria juvenil i als de categoria absoluta.

3. Beques per a la formació esportiva dels tècnics esportius (entre el 31 d'agost de 2013 al 15 de juliol de 2014).

4. Desplaçaments realitzats per participar en les competicions oficials finals o fases mínimes de classificació (màxim dues competicions si són fases mínimes de classificació) fora de Menorca i de l’equipament esportiu que necessiti unes condicions de transport especials (des de dia 1 desembre de 2013 al 15 de novembre de 2014).

Documentació a presentar:
La sol·licitud s'ha d'emplenar correctament i marcar amb una X les caselles, tant les corresponents a la línia o línies (1, 2, 3, 4) per a les quals es demana l'ajut com les corresponents a la documentació administrativa, i cal adjuntar a totes elles la documentació justificativa que es demana tant a la sol·licitud com a cada un dels impresos.

6.2.2. Documentació necessària.
6.2.2.1. Documentació administrativa que només s'ha de presentar una vegada i és vàlida per a totes les línies:
a) Nom i llinatges de la persona que sol·licita l’ajut en representació de l’entitat:
- Càrrec que ocupa dins l’entitat o associació.
- Fotocòpia del DNI acarada (tret que ja consti als arxius del CIM i no estigui caducat, en aquest cas s'hauria de fer constar).
- Adreça de contacte.
b) Original o còpia acarada de l’escriptura de constitució o modificació, estatuts o reglament intern de funcionament inscrits en el registre corresponent. Si fos necessari de conformitat amb els seus estatuts, han d’aportar certificat de l’acord adoptat per l’òrgan de govern de l’entitat per sol·licitar l’ajuda i designar representant. (Només en cas que no els hagin presentat anteriorment al CIM i no hi hagin sofert modificacions).
c) Còpia acarada del document d’identificació fiscal del sol·licitant (NIF o CIF) llevat que consti als arxius del CIM, cosa que s'ha de fer constar expressament.
d) Declaració responsable, signada pel sol·licitant o pel seu representant legal, de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’art. 13.2 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003), a la mateixa declaració constarà l'apartat d'estar al corrent amb les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social d'acord amb l'establert a l'article 11 f) darrer paràgraf TLS, el model del qual s'adjunta com annex 1 d'aquestes bases.
e) Document de designació de compte bancari de l’entitat o del seu representant segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca, llevat que ja constin a la Tresoreria General del CIM, cosa que s’ha de fer constar expressament (vegeu annex 2).
f) Declaració de les ajudes rebudes.
S’eximeix de presentar la documentació a què fan referència les lletres b), c) i e) quan aquesta ja consti en els arxius del Consell Insular. En aquest cas s’ha de fer constar expressament en la sol·licitud marcant la casella corresponent.
6.2.2.2. Documentació tècnica i justificativa:
La documentació relacionada als impresos (tant la documentació que s'ha d'emplenar com la documentació que s'ha d'adjuntar) de cada línia d'ajut, degudament emplenada i signada.

I - Imprès núm. 1 “Manteniment de les entitats esportives (clubs i delegacions):
a) Càrrecs directius
b) Nombre de fitxes (cal adjuntar-ne la relació amb nom i núm. de llicència si el tè)
c) Tècnics esportius de l'entitat especificant el coordinador de l'escola de base i el nom i la titulació de cadascú. Aquest apartat només l'han d'emplenar els clubs esportius, no les delegacions federatives.
d) Relació d'activitats efectuades especificant el seu àmbit insular, balear, nacional o superior, el nom de l'activitat, el lloc de realització, la participació i una petita memòria.

II - Imprès núm. 2 “Dietes per la participació d'equips en lligues fora de l’illa de Menorca, d'àmbit autonòmic o estatal a partir de la categoria juvenil (esportistes amb 17 anys fets), i esportistes individuals que participin en els campionats oficials de les Balears i d'Espanya a partir de la categoria juvenil i de categoria absoluta;
a) Nom de l'equip o equips i dels esportistes individuals
b) Nom de la competició o de les competicions (categoria)
c) Nombre total de desplaçaments
d) Acta llegible de cada partit
e) Certificat del secretari que acrediti els equips que participen en lligues en competicions d'àmbit balear o estatal i la participació d'esportistes individuals de categoria juvenil o superior i absoluta en competicions d'àmbit balear i nacional.

III - Imprès núm. 3 “Beques per a la formació de tècnics esportius”, on es demana el següent:
a) Nom del curs
b) Nom, llinatges i DNI de l'estudiant
c) Nivell del curs
d) Lloc de realització i dates
e) Cost total i relació de les despeses del curs amb factures o justificants
f) Certificat de les notes obtingudes

IV - Imprès núm. 4 “Desplaçaments realitzats per participar a les competicions oficials finals o fases mínimes de classificació (màxim 2 competicions si són fases mínimes de classificació) fora de Menorca i excepcionalment de l’equipament esportiu que necessiti unes condicions de transport especials, entre el 1 de desembre de 2013 i el 15 de novembre de 2014", on es demana:
a) Nom de la competició oficial, lloc i data en què es dur a terme
b) Classificació de l'esportista o del club a la competició per a la qual es demana l'ajut
c) Nom i llinatges de les persones desplaçades
d) Tipus de desplaçament
e) Despeses i relació de factures i/o justificants, amb detall dels desplaçats, el recorregut i l'import (aquesta documentació l'ha de signar el president o la presidenta de l'entitat)
f) Acta llegible de cada partit o de la prova esportiva

V - Compte justificatiu simplificat (certificat d'ingressos i despeses) de l'entitat de la temporada esportiva 2013-2014 desglossat per capítols i signat pel president/a i pel tresorer/a de l'entitat, on s'ha de fer constar expressament que resten a disposició del Consell Insular de Menorca els arxius de l'entitat, com ara factures o altra documentació que acrediti les dades incloses en aquest. Aquest certificat és obligatori per a qualsevol de les línies per a les quals es demana l'ajut i només s'ha de presentar una vegada, encara que es demani per a diferents línies.

On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació): 971 368216
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres: ---
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà:
1. Presentar la sol·licitud
2. Presentar la documentació requerida
Terminis de ciutadà: Veure observacions
Terminis del Consell Insular: ---
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: Publicació al BOIB i al tauler d'anuncis del Consell Insular de Menorca

Marc Legal: Les bases de la convocatòria

Sentit del Silenci Administratiu:

Observacions: El termini de presentació de sol·licituds és el següent:

Per a la línia 1 “Manteniment d'entitats esportives” (clubs i delegacions): des de l'endemà de la data de publicació d'aquestes bases en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins dia 30 de juliol de 2014.

Per a la línia 2 “Dietes per la participació d'equips en lligues fora de l’illa de Menorca”, d'àmbit autonòmic o estatal a partir de la categoria juvenil (esportistes amb 17 anys fets) i esportistes individuals que participin en els campionats oficials de les Balears i d'Espanya a partir de la categoria juvenil i/o absoluta: des de la data de publicació d'aquestes bases en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins dia 30 d'e juliol de 2014.

Per a la línia 3, “Beques per a la formació dels tècnics esportius”, durant l’any 2014 o/ i la temporada esportiva 2013/2014: des de l'endemà de la data de publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins dia 30 de juliol de 2014.

Per a la línia 4, “Desplaçaments realitzats per participar en les competicions oficials finals o fases mínimes de classificació" (màxim 2 competicions si són fases mínimes de classificació) fora de Menorca, i excepcionalment l’equipament esportiu que necessiti unes condicions de transport especials, entre el 1de desembre de 2013 i el 15 de novembre de 2014: des de l'endemà de la publicació d’aquestes bases en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins dia 15 de novembre de 2014.Documents Relacionats:

Bases dels ajuts del programa del foment de l'esport i de l'activitat física (entitats esportives)
Sol·licitud d'ajuts per a les entitats esportives (pdf amb camps de formulari)
Solicitud de ayudas para las entidades deportivas (pdf)
Imprès 1 - Manteniment dels clubs, associacions i fundacions esportives (pdf amb camps de formulari)
Impreso 1 - Mantenimiento de los clubes, asociaciones y fundaciones deportivas (pdf)
Imprès 1 - Manteniment de les delegacions federatives (pdf amb camps de formulari)
Impreso 1 - Mantenimiento de las delegaciones federativas (pdf)
Imprès 2 - Dietes per a la participació d'equips en lligues fora de l'illa de Menorca (pdf amb camps de formulari)
Impreso 2 - Dietas para la participación de equipos en ligas fuera de la isla de Menorca (pdf)
Imprès 3 - Beques per a la formació esportiva de tècnics esportius (pdf amb camps de formulari)
Impreso 3 - Becas para la formación deportiva de tècnicos deportivos (pdf)
Imprès 4 - Desplaçaments per a participar a les competicions oficials fora de Menorca (pdf amb camps de formulari)
Impreso 4 - Desplazamientos para participar en las competiciones oficiales fuera de Menorca (pdf)
Annex 1 - Model de declaració responsable (pdf)
Anexo 1 - Modelo de declaración responsable (pdf)
Document de designació de dades bancàries (annex 2)

 
 
Menorca       Consell Insular de Menorca
Menorca, Illa de l'Esport
INICI  -  CONTACTAR  -  AVÍS LEGAL  -  RSS